Polityka Informacyjna


1. Wprowadzenie

Niniejsza polityka informacyjna ma na celu zapewnienie odpowiedniego zarządzania informacjami w firmie Quality Watch sp. z o.o. oraz ochronę poufności, integralności i dostępności danych. Polityka ta ma zastosowanie do wszystkich pracowników, kontrahentów, partnerów biznesowych i innych osób, które mają dostęp do informacji firmy Quality Watch Sp. z o.o.

2. Definicje

2.1. Informacja – dowolne dane, treści, dokumenty, materiały, w tym także dane osobowe, które są przetwarzane, gromadzone, przechowywane lub udostępniane przez firmę Quality Watch Sp. z o.o. w ramach jej działalności.

2.2. Poufna informacja – informacja, której dostęp, ujawnienie lub nieautoryzowane wykorzystanie może spowodować szkodę dla Quality Watch Sp. z o.o., klientów lub innych zainteresowanych stron.

2.3. Dane osobowe – informacje, które identyfikują lub pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną, np. imię, nazwisko, adres, numer identyfikacyjny, dane kontaktowe itp.

3. Bezpieczeństwo informacji

3.1. Pracownicy Quality Watch Sp. z o.o.  są zobowiązani do zachowania poufności i ostrożności w odniesieniu do informacji, do których mają dostęp w ramach swoich obowiązków służbowych.

3.2. Dostęp do poufnych informacji powinien być ograniczony tylko do pracowników, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania swoich zadań służbowych.

3.3. Dane osobowe powinny być przetwarzane zgodnie z przepisami RODO oraz wewnętrznymi procedurami Quality Watch Sp. z o.o. dotyczącymi ochrony danych osobowych.

3.4. Dane przechowywane elektronicznie powinny być zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych, takich jak hasła, szyfrowanie i inne mechanizmy bezpieczeństwa.

3.5. Dane przechowywane w formie papierowej powinny być przechowywane w bezpieczny sposób, a dostęp do nich powinien być ograniczony.

4. Używanie informacji

4.1. Informacje wykorzystywane w firmie Quality Watch Sp. z o.o. powinny być używane tylko w celach związanych z działalnością firmy.

4.2. Nieautoryzowane kopiowanie, przechowywanie, przetwarzanie lub ujawnianie informacji jest surowo zabronione.

5. Udostępnianie informacji

5.1. Udostępnianie informacji w firmie Quality Watch Sp. z o.o.  powinno odbywać się zgodnie z procedurami firmy oraz zasadami poufności.

5.2. Udostępnianie informacji osobom trzecim powinno odbywać się tylko wtedy, gdy istnieje uzasadniony cel biznesowy i uzyskana zostanie odpowiednia zgoda lub upoważnienie.

6. Szkolenia i świadomość

Quality Watch Sp. z o.o. zobowiązuje się do regularnego szkolenia pracowników w zakresie polityki informacyjnej i ochrony danych.

7. Zgodność z przepisami

Polityka informacyjna firmy Quality Watch Sp. z o.o. jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz innych przepisami związanymi z informacjami firmowymi.

8. Kontakt

Quality Watch sp. z o.o., ul. Klimczaka 1 KL. A II P, 02-797 Warszawa, nr tel. 22 308 00 70, office@qualitywatch.pl

9. Audyty i kontrola

Firma Quality Watch Sp. z o.o. będzie regularnie przeprowadzać audyty i kontrole w zakresie przestrzegania polityki informacyjnej oraz wdrażać odpowiednie korekty i ulepszenia w przypadku potrzeby.

10. Aktualizacja polityki informacyjnej

Polityka informacyjna firmy Quality Watch Sp. z o.o. może być regularnie aktualizowana, aby uwzględniać zmiany w technologiach, przepisach prawnych lub wewnętrznych procesach firmy.